J. C. Glistrup

Johannes Christen Glistrup blev født 31/7 1866 i Lemvig1. Han døde 13/12 1929 i Nexø.2
Han blev gift 30/9 1891 i Nexø med Thora Sandrine Dam (født 14/10 1866 i Nexø - død 30/9 1925 i Nexø).2

Han var fotograf og maler og kom i 1887 til Nexø fra København. I Nexø havde han fra ca 1890 forretning i Brogade 145e.
Blev medlem af Dansk Fotografisk Forening i oktober 1890.3

I 1908 er han stadig fotograf, og er da også formand for ligningskommisionen4. Han er muligvis stoppet som fotograf inden 1910, dette år er han i hvert fald ikke længere i fagregisteret5.

Herunder ses for- og bagside af et visitkortfoto6. Manden er ukendt.

 

Bagsiden har, bortset fra kulør, været ens på alle de fotos jeg endnu har set fra J. C. Glistrup. Trykket på forsiden veksler dog lidt, som det ses her.
 Kartontype 1, med navn og monogram.

 Kartontype 2, med navn og Nexø købstads byvåben, en bådshage. Her er vejnavnet tilføjet.

 Kartontype 3, med navn og vejnavn.

Om de 3 kartontyper har været brugt i denne rækkefølge ved jeg ikke, men jeg har en formodning om det. Et rigere materiale er dog nødvendigt for at kunne sige noget nærmere om det.
Kilder
1). Kirkebogen for Lemvig
2). Kirkebogen for Nexø
3). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
4). Bornholms vejviser 1908
5). Bornholms vejviser 1910
6). Lokalarkivet i Aakirkeby


Noter

Bornholms Tidende 14/12 1929:
Malermester Johs. Glistrup
Malerm. Johs. Glistrup er i Aftes pludselig afgaaet ved Døden.
Budskabet har gjort et stærkt Indtryk paa hans Medborgere, idet han jo stod iblandt os som den virksomme Borger. Rask og glade tog han af Sted i Gaar Morges til Amtsraadsmøde i Rønne, hvor han ogsaa deltog i Forhandlingerne og fik tillige sit Antal af Tillidshverv forøget, idet han blev valgt ind i Sanatoriets Bestyrelse.
Fra Amtsraadsmødet gik Hr. Glistrup hen til sin Søn, Adjunkt L. Glistrup, og bedst som han sad i Hjemmet kort efter Ankomsten og talte med sin lille Sønnesøn, faldt han pludselig sammen og var død af et Hjerteslag. Der blev øjeblikkeligt tilkaldt Læge, men han kunde kun konstatere, at Døden var indtraadt.
Det triste Budskab herom naaede meget hurtigt Nexø, men ingen kunde rigtig gøre sig fortrolig dermed.
Malermester Johs. Glistrup var født i Lemvig den 31. Juli 1866 som Søn af Bogbinder Glistrup og var kun ét Aar, da han med sine Forældre kom til Nexø. Ved Konfirmationsalderen begyndte Glistrup sin Læretid som Maler hos Malermester Petersen, Brogade. Senere fik han mere Uddannelse i Faget ovre og begyndte derefter som Malermester her i Byen. Som Aarene svandt fik han en stor Virksomhed som Haandværksmester.
Der gik ikke ret mange Aar efter at Glistrup var blevet Mester før der blev kaldt paa ham fra Haandværkerstanden, for at tale deres Sag i Nexø Haandværker Understøttelsesforening. Ligeledes i Ligningskommissionen, som blev Begyndelsen til hans senere Virksomhed som Skatteraadsmedlem og Skatteraadsformand. Som ung Haandværksmester blev Glistrup ogsaa indvalgt i Nexø Haandværker- og Industriforenings Bestyrelse og var Foreningens Formand i nogle Aar. Hans Virksomhed indenfor denne Forening bidrog til, at han blev Medstifter af Nexø og Omegns Bank, hvis Næstformand han ved sin Død var. Han var Formand for "Dansk Arbejde" i Nexø.
I 1919 begyndte Johs. Glistrup sin Virksomhed som Byraadsmedlem. De Udvalg, som han særlig gennem 10 Aar var knyttet til, er Kasse- og Regnskabsudvalget, Havneudvalget, Legatudvalget, Skoleudvalget og Sygehusbestyrelsen. Han var stærkt interesseret for Nexø Sygehus, der i Glistrup havde en god Formand.
Ved sidste Amtsraadsvalg blev Glistrup valgt som Medlem af Amtsraadet, der udpegede ham som Medlem af følgende Udvalg: Forretningsudvalget, Sygehusudvalget, Udvalget for Tilskud til almennyttige Formaal, Nexø Ting- og Arresthus, Bestyrelsen for Aaker Plejehjem, Udvalget for Understøttelser til Højskoler og Landbrugsskoler (Hans Efterfølger i Amtsraadet bliver Borgmester Nissen-Petersen, Aakirkeby).
Malermester Glistrup var stærkt politisk interesseret, og alle vidste, at han var en afgjort Venstremand og deltog gerne baade i mindre og større Møder. "Bornholms Tidende" havde i ham en god Talsmand.
Johs. Glistrup vil nu savnes mange Steder, men allemest i Hjemmet hos Adjunkt Glistrup, der var afdødes eneste Barn. Hans Hustru døde for nogle Aar siden. Dernæst vil han blive savnet blandt sine 9 Søskende, som han altid har staaet i inderligt Forhold til. Alle der kendte Malermester Glistrup, vil mindes ham som en agtet Borger. Hans Virksomhed som Haandværker og Kommunalmand prægedes af Punktlighed, Indsigt og stor Interesse for de Opgaver, der var ham betroet.
Ære være hans Minde!
H.
© Philip Holm Kofoed 2008-2014