A. Holm

Anton Christian Holm blev født 29/11 1871 i Nexø.1 Han døde 11/12 1941 i Gudhjem.2
Gift 1. gang 25/1 1901 i Nexø med Hansine Margrethe Hansen1, født 29/12 1875 i Poulsker3, død 28/3 1924 i Gudhjem.2
Gift 2. gang 27/11 1926 i Gudhjem med Laura Marie Trandberg2, født 27/7 1887 i Gudhjem.2 Borgerligt viet.

Han var uddannet malermester og fotograf i Nexø. I 1890 er han logerende og malerlærling hos malermester Adolph Mathias Kofoed i Nexø.4
Kort efter vielsen med Hansine Margrethe i januar 1901 må familien være flyttet til Gudhjem. Deres første og tilsyneladende eneste barn fødes 27/12 1901 i Gudhjem.2 Anton Christian Holm har i kirkebogen titel som maler.
I 1921 er A. Holm malermester.5

Charles Svendsen drev i en kort periode hans atelier. Det var fra ca juni 1908 til senest november 1910.6


Datering

A. Holm nummererede ikke sine fotos, jeg har i hvert fald ikke set et eneste med nummer.
Han er sandsynligvis startet som fotograf kort efter at han kom til Gudhjem, dvs i 1901 eller senere. Fordi han har titel af maler i december 1901 er han måske ikke blevet selvstændig endnu på dette tidspunkt, hverken som fotograf eller malermester.
Det præcise tidspunkt for hans ophør som fotograf i Gudhjem, har jeg endnu ikke helt fastlagt.
Han var i hvert fald aktiv i 19107, og er sikkert stoppet som fotograf inden 1922, da han dette år ikke er i fagregisteret.8 Til gengæld er Kaare Rasmussen dette år i fagregisteret i Gudhjem, måske har han overtaget A. Holms atelier.


Eksempler på kartoner

Kartontype 1:
Sikkert et foto9 fra A Holms tidlige periode.

Her ses prægningen fra forsiden tydeligere:

Kartontype 2:

Et visitkortfoto6 som givetvis er senere end det vist herover.

På billedet ses Juliane Vang (1893-1964). Det er sandsynligvis taget ca 1905.

Originalfoto befinder sig hos Jesper Vang Hansen, København.

Om A. Holm også lavede kabinetfotos ved jeg ikke. Jeg har ikke set et eneste.

Kilder

1). Kirkebogen for Nexø
2). Kirkebogen for Gudhjem
3). Kirkebogen for Poulsker
4). Folketællingen 1890
5). Folketællingen 1921
6). Jesper Vang Hansen, København
7). Bornholms vejviser 1910
8). Bornholms vejviser 1922
9). Allinge-Sandvig Byforening


Noter

Bornholms Tidende 27/11 1941:
70 Aar
Paa Lørdag, den 29. ds., fylder fhv. Malerimester og Bankkasserer A. C. Holm 70 Aar. Holm er født i Nexø, hvor han lærte Malerfaget.
Derefter tog han til København, og da han arbejdede som Svend her, forgyldte han Vor Frelsers Kirkes Spir. Fra Hovedstaden kom han til Gudhjem og startede en Malerforretning, som han drev i mange Aar, indtil Sønnen overtog den. Holm blev derefter Kasserer i Bornholms Laane- og Diskontobanks Filial i Gudhjem - en Stilling, han beklædte indtil for et Par Aar siden.
Gennem Aarene har han haft flere offentlige Hverv, siddet i Sogneraadet i fire Perioder, har været Formand for Hjælpekassen, Formand for Haandværkerforeningen, Formand for Afholdsforeningen og med i dennes Bestyrelse i mange Aar, Kasserer for Gudhjem Elektricitetsværk, i hvis Bestyrelse han har haft Sæde i flere Aar.
Holm har ligeledes gennem mange Aar været Tegnelærer paa Gudhjem tekniske Skole. Han er en meget agtet og æret Borger i Gudhjem, hvilket han sikkert vil faa mange Beviser for paa sin Fødselsdag.
Desværre er han for Tiden syg.

Bornholms Tidende 12/12 1941:
Dødsfald
I Gaar afgiv fhv. Malermaster og Bankkasserer A. C. Holm ved Døden i en Alder af 70 Aar. Han var en meget agtet og æret Borger, og han har haft mange offentlige Hverv, men i de senere Aar har han trukket sig tilbage. Han efterlader sig Hustru og en Søn, Malermester H. A. Holm, Gudhjem. Hans Virksomhed omtalte vi udførligere for kort Tid siden, da han fyldte 70.

Bornholms Tidende 12/12 1941:

© Philip Holm Kofoed 2008-2014